top of page

שלום רב!


1. אנו יזמים של פרוייקט להקמת גלריה לאמנות פלסטית עכשווית, אשר תנסה לשנות כמה מן הנתונים הקיימים עתה, בכל הנוגע להצגת עבודות אמנות בגלריות.

2. המצב עכשיו הוא כי הגלריות הקיימות פועלות על בסיס מסחרי בלעדי, או עיקרי, ומטבע הדברים מכלכלות מעשיהן כך שלא יפסידו מן התערוכות המתקיימות באולמותיהן.

3. נתון נוסף כי אגף עיקרי ומשמעותי של אומנות הנעשית כאן- ועכשיו, אינה נרכשת על ידי הצבור משום אופים של פריטי האמנות, היותם גדולים, מורכבים, לא ניידים, ומשום התענינות מסחרית מעטה בעשיה זו.

4. מה שעולה מן הצירוף של אופיים המסחרי של הגלריות ותכונותיהן הלא מסחריות של עבודות האמנות, הוא שהאומנים עצמם נדרשים לשלם עבור התצוגה סכומי כסף נכבדים אשר ברב המקרים מעבר ליכולתם. מה גם שתנאי התצוגה אינם הולמים את אופין של העבודות.

5. המוזיאונים הקיימים מספקים אפשרויות תצוגה, לא מסחריות מצומצמות למדי, וכך חלק נכבד של עשייה אמנותית חשובה ומשפיעה אינו נחשף לצבור, אינו ממלא את יעודו כעבודת אמנות.

6. סברנו על כן שעלינו לספק אפשרויות תצוגה אלטרנטיביות, על בסיס שאינו מסחרי ובאופן שניתן יהיה להציג עבודות שלא היו יכולות להיות מוצגות במקומות אחרים, מטעמים כלכליים ומטעמים הכרוכים באופי העבודות שאינן מתאים עם תנאי האיחסון הניתנים על יידי הגלריות הקיימות.

7. הגלריה שאנו יוזמים את הקמתה, תספק שירותי תערוכה במחירים זולים ביותר, תשתדל לשקף מיגוון נרחב ביותר של זרמים אמנותיים ותנסה להיות מרכז אומנותי, דינמי, אלטרנטיבי לרשת הגלריות המסחריות ואף למוזיאונים הפועלים על יסוד אילוצים ידועים ומטבע הדברים הם מסורבלים בכושר בחירתם, ומסוייגים ברחבת תחום ההגדרה של עשייה אמנותית.

8. הגלריה לא תפעל על בסיס מסחרי ואם תישא רווחים יושקעו אלה בגלריה עצמה ובהטבת תנאיה.

9. הוצע לנו מקום מתאים ומרכזי, בתל אביב, לביצוע הפרוייקט. הכשרתו ושיפוצו של המקום יעלו לסכום של כ- 50,000 שקלים וחזקתו החודשית של המקום תעלה כ- 1,000 דולר.


אליכם מצאנו לנכון לפנות כי למדנו על מעורבותכם בתחומי התרבות השונים וכמדומני כי מפעל זה ששירטטנו בפניכם ראוי להתענינותכם.

מובן מאליו כי נשמח להביא בפניכם הרחבה אינפורמטיבית על פני זו שנכללה כאן. לנו עצמינו אין אמצעים כספיים לבצע את הפרוייקט, יחד עם זאת אנו מוכנים להשקיע את זמננו, מרצנו והכרתנו את המפה האמנותית העכשוית על מנת לעשות הפרוייקט לאפשרי.

נדמה שדוקא מפעלי תרבות אלטרנטיביים הנמצאים מחוץ למהלך המרכזי של חיי האומנות ראויים לתמיכה לא שגרתית ועל פי דעתנו לא תמצאו נפסרים משילובכם במפעל דינאמי, חדשני וראשוני כזה.


בברכה ובתודה

ברקוביץ' אריה

חינסקי שרה

דברת רונית

מסמך ההקמה של גלריה אחד העם 90

סוג הטקסט

מניפסט

מקור

נכתב ב

תל אביב

שנה

1982

תאריך

1 בדצמבר, 1982

שפת מקור

עברית

תרגום

באדיבות

זכויות

מוגש ברשות פרסום

הערות