top of page

חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה חוזרת ללא ראשית או תמיד ראשית ובכל מקרה ללא סוף ובאותה הדרך האחיזה העצמית או ההיאחזות העצמית גם היא ללא ראשית אבל גם ללא סוף או לבסוף לפיפת העצמי בידי אינסוף על ידי קריאה לנפילה ריחוף על ידי הצטמצמות לרגעים הקצרים ביותר ולרגעים הארוכים ביותר והתעלמות מהרגעים הקצובים על ידי צעדים ולעיסות ומעידות ופגישות ארעיות עם הקרקע לטובת הפגישה הקבועה עם הקרקע כמו גם האריגה יחדיו של הפרטי ביותר עם הקוסמי על ידי חירבון החומר שממנו עשויים כוכבים או התחרבנות לתוך בטן הכוכב בלי צער או למרות הצער שחדל להיות צער על משכם החפוז של החיים והופך להיות צער על מימדיו הננסיים של האינסוף שאין לו לפני מי להתגמד מלבד לפני סתמיותו שהיא הנקודה בה הפתוח והסגור חד הם שהרי גם הנצח בטח מתבייש כשהוא פוגש בגוף לא פחות משהגוף מתבייש לפני הנצח או בתוכו או בסופו מבקש הזנה

הזנה חוזרת – טקסט תערוכה מעגלי בצורת טבעת מוביוס

סוג הטקסט

טקסט תערוכה

מקור

טקסט התערוכה ״הזנה חוזרת״, גלריה בנימין

נכתב ב

שנה

2022

תאריך

יוני 2022

שפת מקור

עברית

תרגום

באדיבות

זכויות

מוגש ברשות פרסום

הערות