top of page
אחד העם 90 : 3 שנים

אחד העם 90 : 3 שנים

עמי שטייניץ בשיתוף בילו בליך ואריה ברקוביץ
1985
טקסט תערוכה
אחרי שנה

אחרי שנה

שרה חינסקי, רונית דברת, אריה ברקוביץ
1983
טקסט תערוכה
מסמך ההקמה של גלריה אחד העם 90

מסמך ההקמה של גלריה אחד העם 90

שרה חינסקי, רונית דברת, אריה ברקוביץ
1982
מניפסט

גלריה אחד העם 90, שפעלה בתל אביב בשנים 1982–1986, הייתה גלריה ייחודית שהוקמה ונוהלה בידי אמנים: אריה ברקוביץ', רונית דברת ושרה חינסקי (שעזבה לאחר זמן קצר). כעבור שנה הצטרף אל הגלריה האוצר עמי שטייניץ. בהיותה של הגלריה יוזמה שצמחה מתוך קהילת האמנים, היא הציבה עצמה כחלופה לממסד האמנותי באותה התקופה. מטרתה הייתה ליצור מרכז אמנותי דינמי, במה לא מסחרית המשקפת מגוון רחב של זרמים אמנותיים. אף שפעלה שלוש וחצי שנים בלבד השפיעה רבות על שדה האמנות הישראלי. באוסף זה מקובצים שלושה טקסטים מרכזיים הנוגעים לגלריה: מסמך ההקמה, המפרט את החזון ואת המטרות הראשוניות; סיכום לאחר שנת הפעילות הראשונה, המציג את ההישגים ואת האתגרים הראשוניים; וסקירה לאחר שלוש שנות פעילות, המתארת את התפתחות הגלריה ואת השפעתה הרבה על שדה האמנות בישראל.

גלריה אחד העם 90

אוסף

bottom of page